Algemene Voorwaarden:

 

 1. Definities

   – “VirtuRoos”: verwijst naar de dienstverlener die de werkzaamheden in opdracht uitvoert.

   – “Klant”: verwijst naar de persoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van de Virtual Assistent.

   – “Partijen”: verwijst naar zowel VirtuRoos als de Klant.

 

 1. Toepasselijkheid

   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door VirtuRoos, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Partijen.

 

 1. Diensten

   3.1 VirtuRoos biedt diensten aan op het gebied van tekstschrijven en social media beheer, zoals het creëren en bewerken van teksten, het opstellen van social media content, het beheren van social media-accounts, het monitoren van statistieken en het rapporteren van resultaten.

   3.2 VirtuRoos zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen diensten professioneel en met zorgvuldigheid uit te voeren.

   3.3 Retourbeleid voor Digitale Producten: Digitale producten, waaronder maar niet beperkt tot e-books, sjablonen, en andere digitale downloads, zijn niet retourneerbaar. Zodra het digitale product is geleverd of gedownload, wordt de transactie als voltooid beschouwd en worden restituties niet geaccepteerd.

 

 1. Verplichtingen van de Klant

   4.1 De Klant verstrekt tijdig alle benodigde informatie en materialen die relevant zijn voor het uitvoeren van de diensten door VirtuRoos.

   4.2 De Klant garandeert dat alle verstrekte informatie en materialen juist, volledig en niet in strijd met wet- en regelgeving zijn.

   4.3 De Klant vrijwaart VirtuRoos van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van onjuiste, onvolledige of in strijd met wet- en regelgeving zijnde informatie en materialen.

 

 1. Intellectuele Eigendom

   5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt de Klant het intellectuele eigendom van alle verstrekte informatie en materialen.

   5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt VirtuRoos het intellectuele eigendom van de door haar gecreëerde content, zoals teksten en social media posts.

   5.3 De Klant verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de gecreëerde content voor het doel waarvoor het is verstrekt.

 

 1. Vertrouwelijkheid

   6.1 VirtuRoos zal vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt tijdens de uitvoering van de diensten vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken, tenzij wettelijk verplicht.

   6.2 De Klant zal de vertrouwelijke informatie van VirtuRoos eveneens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken, tenzij met schriftelijke toestemming van VirtuRoos.

 

 1. Betaling

   7.1 De Klant zal de vergoeding voor de diensten van VirtuRoos betalen volgens de overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden.

   7.2 Eventuele extra kosten, zoals advertentiekosten op social media platforms, zullen apart aan de Klant worden doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid

   8.1 VirtuRoos is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

   8.2 De aansprakelijkheid van VirtuRoos is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de betreffende diensten.

   8.3 Inkomstengarantie: VirtuRoos kan geen garantie geven met betrekking tot het genereren van inkomsten of specifieke resultaten als gevolg van het gebruik van onze diensten of producten. De feitelijke resultaten kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot individuele vaardigheden, toewijding, en marktomstandigheden. VirtuRoos is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of gederfde inkomsten als gevolg van het gebruik van onze diensten of producten.

 

 1. Café Zonder Naam – Toegangskaartjes

   9.1 VirtuRoos biedt de mogelijkheid tot deelname aan het Café Zonder Naam, waarin 10 plekken per keer beschikbaar zijn, tenzij anders aangegeven.

   9.2 Vanwege de digitale aard van het product wordt geen restitutie verleend voor aangeschafte toegangskaartjes.

   9.3 Toegangskaartjes voor het Café Zonder Naam zijn persoonlijk en mogen niet doorverkocht worden zonder schriftelijke toestemming van VirtuRoos.

   9.4 VirtuRoos behoudt zich het recht voor om het Café Zonder Naam te annuleren of de datum ervan te wijzigen. In dergelijke gevallen zal VirtuRoos redelijke inspanningen leveren om deelnemers tijdig op de hoogte te stellen en een alternatieve datum aan te bieden.

   9.5 VirtuRoos is niet aansprakelijk voor technische problemen of onderbrekingen tijdens het Café Zonder Naam, zoals internetstoringen, serverproblemen, of andere technische complicaties.

   9.6 VirtuRoos behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te verwijderen uit het Café Zonder Naam in het geval van wangedrag, schending van de huisregels, of enige andere reden naar eigen goeddunken.

   9.

 

7 Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende gedragsregels en etiquette tijdens het Café Zonder Naam, zoals gecommuniceerd door VirtuRoos.

   9.8 VirtuRoos is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan deelnemersapparatuur of software als gevolg van deelname aan het Café Zonder Naam.

   9.9 VirtuRoos behoudt zich het recht voor om de voorwaarden met betrekking tot het Café Zonder Naam te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de website of op andere geschikte platforms worden gepubliceerd.

 

 1. Beëindiging

    10.1 Deze overeenkomst kan door beide Partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

    10.2 In geval van ernstige tekortkomingen of wanprestatie kan deze overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd door de benadeelde Partij.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

    11.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

    11.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

 1. Overige bepalingen

    12.1 Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide Partijen.

    12.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

    12.3 Afstand van Verantwoordelijkheid: VirtuRoos aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade, gederfde inkomsten, of andere gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten, producten, of informatie. Het gebruik van onze diensten en producten is op eigen risico van de Klant.

 

 1. Livedagen:

 

13.1. VirtuRoos is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deelname aan een live-evenement. VirtuRoos behoudt zich het recht voor deelname te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, arts of psychiater. Deelname aan live-evenementen valt volledig onder het eigen risico van de klant.

 

13.2. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de livedagen van VirtuRoos is slechts mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de livedag. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen, zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

 

13.3. VirtuRoos behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij livedagen indien de deelnemers door hun gedrag een livedag belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

 

13.4. VirtuRoos is gerechtigd live-evenementen te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen, tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.

 

13.5. Indien VirtuRoos door overmacht genoodzaakt is om de livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag op de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

 

Door gebruik te maken van de diensten van VirtuRoos, verklaart de Klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.